شال نخی 11608
38000    21900 تومان
شال زنانه 10969 کد 3
38000    22400 تومان
شال زنانه 10969 کد 2
38000    22400 تومان
شال دیجیتال 10987
38000    24900 تومان
روسری سنگ شور 10983 کد 2
38000    24900 تومان
روسری سنگ شور 10983 کد 1
38000    24900 تومان
شال سنگ شور 10977
38000    24900 تومان
روسری سنگ شور 10983 کد 3
28000    23900 تومان
روسری سوپرنخ 10981 کد 2
28000    23900 تومان
روسری سوپرنخ 10981 کد 1
28000    23900 تومان
شال سوپر نخ 16110
29500    16900 تومان
شال سنتی نخی 16101 کد 5
38500    19500 تومان
شال نخی 16101 کد 6
38000    19000 تومان
شال دندان موشی 16107
38000    16500 تومان
شال جریر نخ 12607 کد 3 CN
40000    19500 تومان
شال سوپر نخ 12608
45000    15500 تومان
روسری مامی ابریشمی 11606
38000    20900 تومان

تمام شد!

روسری نخی 11609 مارک Capris
38000    27900 تومان

تمام شد!

روسری نخی 11609 کد 2 مارک Capris
38000    22500 تومان

تمام شد!

روسری مامی ابریشمی 11610 مارک Capris
38000    24900 تومان

تمام شد!

روسری مامی ابریشمی 11605
38000    24900 تومان

تمام شد!

شال زنانه 10969 کد 4
38000    21900 تومان

تمام شد!

شال زنانه 10969 کد 1
38000    23900 تومان

تمام شد!

شال سیلک زنانه 10985 کد 3
38000    23900 تومان

تمام شد!

شال سیلک زنانه 10985کد 2
35000    21900 تومان

تمام شد!

شال سیلک زنانه 10985 کد 1
38000    23900 تومان

تمام شد!

روسری زنانه حریر نخ 10972 کد 2
38000    23900 تومان

تمام شد!

روسری ترمه 10982
38000    24900 تومان

تمام شد!

روسری حریر دیجیتال 10979
38000    26900 تومان

تمام شد!

روسری سوپرنخ 10981 کد 3
28000    23900 تومان

تمام شد!

شال منگوله دار سوپر نخ 10976
28000    17500 تومان

تمام شد!

روسری ابریشمی 10984 کد 2 مارک CAPRIS
28000    24900 تومان

تمام شد!

روسری ترمه 10980 کد 1 مارک CAPRIS
28000    24900 تومان

تمام شد!

شال دخترانه 10971 کد 2
28000    16400 تومان

تمام شد!

شال دخترانه 10971 کد 1
38000    16400 تومان

تمام شد!

روسری ابریشمی 10974 مارک CAPRIS
28000    24900 تومان

تمام شد!

روسری حریر نخ زنانه 10973 کد 2
28000    22900 تومان

تمام شد!

روسری حریر نخ زنانه 10973 کد 1
28000    22900 تومان

تمام شد!

شال چهار منگوله نخی 16098 کد 1
25000    19500 تومان

تمام شد!

شال گلدوزی نخی 16100
35500    21900 تومان

تمام شد!

شال خامه دوزی نخی 16102 کد 2
28000    19500 تومان

تمام شد!

شال نخی مجلسی 16112 کد 2
32500    18500 تومان

تمام شد!

شال سنتی گلیمی نخی 16101 کد 3
38500    18500 تومان

تمام شد!

شال نخی 16104 کد 3
38000    18500 تومان

تمام شد!

شال نخی 16104 کد 2
38000    18500 تومان

تمام شد!

شال نخی منگوله دار 16104 کد 1
38000    18500 تومان

تمام شد!

شال نخی طرح سنتی16101 کد 4
38000    18500 تومان

تمام شد!

شال نخی طرح سنتی 16101 کد 2
38000    18500 تومان

تمام شد!

شال نخی طرح سنتی 16101 کد 1
38000    18900 تومان

تمام شد!

شال حریر دیجیتال 16099 کد 5
38000    18500 تومان

تمام شد!

شال سنتی طرح گلیم 16099 کد 4
38000    18500 تومان

تمام شد!

شال حریر دیجیتال 16099 کد 3
38000    18500 تومان

تمام شد!

شال کاپریس کج راه نخی 16105 کد 2
38000    18500 تومان

تمام شد!

شال خامه دوزی نخی 16103 کد 2
38000    17500 تومان

تمام شد!

شال خامه دوزی نخی 16103 کد 1
38000    18500 تومان

تمام شد!

شال حریر دیجیتال 16099 کد 2
38000    19500 تومان

تمام شد!

شال نخی مجلسی 16112 کد 4
38000    18500 تومان

تمام شد!

شال نخی مجلسی 16112 کد 1
35000    17500 تومان

تمام شد!

شال نخی مجلسی چهار منگوله 16098 کد 4
38000    17500 تومان

تمام شد!

شال نخی مجلسی 16112 کد 3
48000    18500 تومان

تمام شد!

شال سوپر نخ 12609
35500    18400 تومان

تمام شد!

روسری حریر 12633
30500    13500 تومان

تمام شد!

شال مجلسی خامه دوزی 12605
40000    22500 تومان

تمام شد!

روسری مامی ابریشمی 12619 کد 3
45000    26900 تومان

تمام شد!

شال خامه دوزی 12617
45000    16900 تومان

تمام شد!

روسری حریر 12622
45000    14500 تومان

تمام شد!

روسری حریر نخ 12620 capris
48400    14900 تومان

تمام شد!

روسری مامی ابریشمی 12619 کد 1
48400    26900 تومان

تمام شد!

روسری مامی ابریشمی 12619 کد 2
55000    28500 تومان

تمام شد!

روسری حریر نخ 12622 کد 2
45000    15900 تومان

تمام شد!

روسری نخی خامه دوزی 12625
30000    18500 تومان

تمام شد!

روسری پلیسه نخی خامه دوزی 12618 کد 1
35000    19500 تومان

تمام شد!

شال مجلسی 12614
45000    23900 تومان

تمام شد!

روسری حریر 12623
33000    18500 تومان

تمام شد!

روسری طلا کوب حریر 12632
29000    16900 تومان

تمام شد!

روسری حریر 12630
29000    14500 تومان

تمام شد!

روسری حریر 12628
30000    14500 تومان

تمام شد!

روسری نخی خامه دوزی 12626
35000    17500 تومان

تمام شد!

شال دخترانه نخی 12616 کد 1
30000    11500 تومان

تمام شد!

روسری طلا کوب ( ورساچی ) 12629
35500    14500 تومان

تمام شد!

روسری نخی 12621 مارک barbara
35000    22900 تومان

تمام شد!

شال گیپور دار نخی 12615
35000    18900 تومان

تمام شد!

روسری نخی خامه دوزی 12606 کد 2
35000    17900 تومان

تمام شد!

شال سنگ شوری نخی 12613 کد 2
35500    18500 تومان

تمام شد!

شال دخترانه نخی 12616 کد 2
30000    17900 تومان

تمام شد!

روسری حریر 12631
35400    14500 تومان

تمام شد!

روسری نخی خامه دوزی 12624
45900    19900 تومان

تمام شد!

شال حریر نخ 12607 کد 2 مارک CN
45900    18900 تومان

تمام شد!

روسری نخی خامه دوزی 12634
48000    19500 تومان

تمام شد!

شال سنگ شور نخی 12613 کد1
45900    24900 تومان

تمام شد!

شال حریر نخ 12607 کد 1 مارک cv
45900    14900 تومان

تمام شد!

شال حریر نخ 12607 کد 4 مارک CN
45900    14900 تومان

تمام شد!

روسری حریر نخ 12627
35400    14500 تومان

تمام شد!

شال 2 عددی 200117 کد 20
35400    21900 تومان

تمام شد!

روسری گلدوزی نخی 12336
38000    24900 تومان

تمام شد!

روسری گلدوزی نخی 12325 کد 2
38000    18500 تومان

تمام شد!

روسری گلدوزی نخی 12325 کد 1
38000    24900 تومان

تمام شد!

روسری گیپور نخی زنانه 12324
38000    24900 تومان

تمام شد!

شال نخی خامه دوزی 12122 کد 3
38000    20900 تومان

تمام شد!

روسری نخی خامه دوزی 12122 کد 2
38000    24900 تومان

تمام شد!

روسری نخی خامه دوزی 12121 کد 1
38000    24900 تومان

تمام شد!

شال کشمیری 12119 کد 4
38000    16500 تومان

تمام شد!

شال کشمیری 12119 کد 3
35000    16500 تومان

تمام شد!

شال کشمیری 12119 کد 2
38000    18500 تومان

تمام شد!

شال کشمیری 12119 کد 1
38000    14900 تومان

تمام شد!

شال نخی گلدوزی 12117
38000    24900 تومان

تمام شد!

روسری ترمه خامه دوزی نخی 12122
38000    24900 تومان

تمام شد!

شال کشمیری 12119 کد 6
38000    14900 تومان

تمام شد!

شال نخی گلدوزی 12118
38000    24900 تومان

تمام شد!

روسری نخی خامه دوزی 12121 کد 2
38000    24900 تومان

تمام شد!

شال کشمیری 12119 کد 5
38000    21500 تومان

تمام شد!

روسری نخی 12120
48000    20900 تومان

تمام شد!

شال حریر نخ 110302 مارک ASGODEN
28000    18900 تومان

تمام شد!

شال حریر نخ 110299
28000    15900 تومان

تمام شد!

شال نخی 110304 مارک MISSAVAL
38000    18900 تومان

تمام شد!

شال حریر نخ 110303
38000    21900 تومان

تمام شد!

شال حریر نخ 110298 مارک TONGSHI
38000    15900 تومان

تمام شد!

شال حریر نخ 110301 مارک BARBARA
28000    23900 تومان

تمام شد!

شال نخی 110297
28000    16500 تومان

تمام شد!

شال حریر نخ 110300 مارک ASGOOLDER
28000    16500 تومان

تمام شد!

شال حریر نخ 110296 مارک BARBARA
28000    15900 تومان

تمام شد!

روسری زنانه حریر نخ ترک 100446 مارک skill
38000    16500 تومان

تمام شد!

روسری زنانه حریر نخ ترک 100445 مارک skill
38000    17900 تومان

تمام شد!

روسری زنانه حریر نخ ترک 100447 مارک skill
38000    19000 تومان

تمام شد!

شال نخی 100444
38000    14900 تومان

تمام شد!

شال مارک دار زنانه 100442 طرح CARTIER
48000    21900 تومان

تمام شد!

شال مارک دار زنانه 100441 طرح CHANEL
48000    19500 تومان

تمام شد!

شال مارک دار زنانه 100440 طرح GUCCI
48000    21500 تومان

تمام شد!

شال سه عددی 100449
48000    24900 تومان

تمام شد!

شال ابریشم دو عددی 200127
48000    21500 تومان

تمام شد!

شال ابریشم 200116
38000    15900 تومان

تمام شد!

روسری ابریشم دو عددی 200114
42000    19900 تومان

تمام شد!

شال نخی 3 عددی زنانه 200117
45000    19900 تومان

تمام شد!

شال سوپر نخ عروسکی 20089
38000    24900 تومان

تمام شد!

شال و روسری دو عددی زنانه 25132
48000    24900 تومان

تمام شد!

شال دو عددی زنانه 25121
42000    19900 تومان

تمام شد!

شال دو عددی زنانه 25128
42000    19900 تومان

تمام شد!

روسری دو عددی زنانه 25124
45000    24900 تومان

تمام شد!

روسرس ابریشم دو عددی 25122
42000    24900 تومان

تمام شد!

شال دو عددی زنانه 25119
42000    21900 تومان

تمام شد!

روسری ابریشم دو عددی 25123
42000    24900 تومان

تمام شد!

روسری دو عددی زنانه 25125
42000    21900 تومان

تمام شد!

شال دو عددی زنانه 25120
42000    24900 تومان

تمام شد!

شال دو رو زنانه 25130
28000    19900 تومان

تمام شد!

شال دو رو زنانه 25131
28000    14900 تومان

تمام شد!

شال دو رو زنانه 25129
28000    19900 تومان

تمام شد!

روسری دو عددی زنانه 25127
38000    24900 تومان

تمام شد!

 

زیربیست افتخار دارد بعنوان یک فروشگاه معتبر اینترنتی با جمع آوری مجموعه ای از متنوع ترین محصولات با کیفیت و برتر ضمن ارائه حق انتخاب وسیعی از محصولات ،خریدی مطمئن و دلچسب را برای مشتریان به ارمغان آورد.
خطی مشی زیربیست صداقت ، اعتماد ، کیفیت محوری ، عملکرد مطلوب ، تعهد و حفظ مبانی اخلاقی و حرفه ای می باشد. ارائه خدمات پس از فروش و پاسخگویی به مشتریان محترم یکی دیگر از اولیت های مهم ما بوده تا از این رو رضایت حداکثری خریداران را که سرمایه اصلی خود می دانیم فراهم آوریم.

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.